logo
clock
logo

จัดทริปงานประชุมวิชาการ Conference ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เเละมหาวิทยาลัยธนบุรี เเละมหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เเละมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประเทศโปเเลนด์ (วอซอร์) ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2562

จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
wangeducation